Regulamin
1. Osoba korzystająca z zajęć zobowiązana jest oświadczyć, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w zajęciach dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
2. Podstawą do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie karnetu lub wykupienie pojedynczego wejścia na zajęcia.
3. Jedno wejście to pojedyncze zajęcia.
4. Karnet ważny jest miesiąc od daty zakupu. Przez miesiąc uważa się okres 30 dni. Karnety są bezzwrotne i imienne, przypisane określonej osobie. Wykupionych karnetów nie można odstępować innym osobom. Karnet należy wykorzystać w ramach jego ważności (od daty zakupu do daty jego zakończenia). Nie przewiduje się przedłużania karnetów za wyjątkiem sytuacji, w której Klient , co najmniej 8 godzin przed planowanymi zajęciami, uprzedzi o swojej nieobecności (takie przedłużenie karnetu jest możliwe o jeden tydzień).                                                                                                                                                                  5. Niewykorzystane wejścia z karnetu przepadają i nie jest za nie zwracana gotówka.                                                                                                                                       6. W przypadku kiedy Klient nie może uczestniczyć w zajęciach, na które jest zapisany, zobowiązany jest powiadomić o tym Studio Kinesis co najmniej 8 godzin przed planowanymi zajęciami. W przypadku kiedy tego nie zrobi, lub odwoła zajęcia na mniej niż 8 godzin przed ich rozpoczęciem, Klient zobowiązany jest pokryć koszty tych zajęć.                                                                                                                                                                                                                                                   7.Jeżeli Klient chce skorzystać z dwóch lub trzech zajęć pod rząd tego samego dnia, to skreśla mu się z karnetu odpowiednią ilość wejść.                                           8. Na zajęcia obowiązują zapisy. Gdy Klient nie zapisał się na zajęcia, pracownik Studia może odmówić mu udziału w zajęciach. W takim przypadku priorytetowo wpuszczani są Klienci ,którzy byli zapisani.                                                                                                                                                                                                                  9. W Studio poruszamy się w zmiennym obuwiu.                                                                                                                                                                                                    10. Obowiązkowo przynosimy na zajęcia ze sobą ręcznik, który ze względów higienicznych należy położyć na macie.
11. Podczas zajęć należy stosować się do poleceń instruktora.
12. Osoby niepełnoletnie, poniżej 18 roku życia muszą okazać pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów na udział w zajęciach.
13. Firma KINESIS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
14. Firma KINESIS nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia jak również za uszczerbek na zdrowiu osoby uczestniczącej w zajęciach, wywołanych nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Osoba ćwicząca zobowiązana jest do dostosowania rodzaju i intensywności ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i kondycji fizycznej.
15. Firma KINESIS zastrzega sobie prawo odwołania zajęć ruchowych, zmiany ich terminu lub godzin, po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów.
16. Firma KINESIS zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i wysokości opłat.
17. W Studio KINESIS zabrania się: spożywania napojów alkoholowych czy środków odurzających, palenia tytoniu.
18. . Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.kinesis-studio.pl oraz w Studio. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. Kupno karnetu jest jednoznaczne wyrażeniem zgody na warunki Regulaminu.

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio